Welkom op de website van Praktijk Artist

Gevestigd in Mental Health Center Beeklaan te Den Haag

Privacy en klachten

Privacy statement V.M. Artist, psychiater

Inleiding
V.M. Artist, psychiater, gevestigd te Beeklaan 339. 2562 AJ Den Haag en ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 2735515, vindt het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens de psychiater van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens

De psychiater verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:
– NAW-gegevens
– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, polisnummer, burgerservicenummer)
– medische gegevens

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat de psychiater een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Praktijk Artist maakt gebruik van een elektronisch patiënten dossier (EPD): EPOS. EPOS stelt zeer hoge eisen aan de veiligheid van gegevens en de technische betrouwbaarheid en voldoet aan alle gestelde eisen. Het dossier bevat noodzakelijke aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die de psychiater elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd. Gegevens die op papier zijn worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vervolgens vernietigd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars).

Indien de behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed, verloopt het declaratieproces via Vecozo. Praktijk Artist levert hiervoor de benodigde gegevens aan, om de declaratie te kunnen indienen. Indien u niet wilt dat uw zorgverzekeraar inhoudelijke informatie krijgt, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Deze wordt opgenomen in uw dossier.

Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft de psychiater een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als de psychiater uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en dan is uw toestemming nodig.

Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang de psychiater bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens

De psychiater zorgt ervoor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de waarnemend psychiater, hebben ook toegang tot uw gegevens. Hij/Zij heeft alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor zijn/haar taak. Deze hulpverlener is ook verplicht tot geheimhouding

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

De website van de psychiater kan links naar externe websites en sociale media bevatten. De psychiater heeft geen controle over deze externe websites en adviseert u dan ook om het privacybeleid van de desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

De psychiater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage;
De psychiater moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie;
Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door de psychiater fout verwerkt? Dan moet de psychiater die aanpassen als u daarom vraagt.

Recht op het indienen van een klacht;
Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op overdracht;
Als de psychiater een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door de psychiater worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens;
U mag aangeven dat uw gegevens die bij de psychiater liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt.

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. De psychiater beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die de psychiater onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan de psychiater met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat de psychiater krijgt daartoe aanleiding geeft. De psychiater zal u in dat geval informeren.

Website

Praktijk Artist houdt geen database bij van gegevens van bezoekers van de website www.praktijkartist.nl. Er worden geen cookies verzameld en er wordt geen ongevraagde informatie vanuit de website verstuurd. De website biedt ook geen mogelijkheid om persoonsgegevens op in te vullen.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met de psychiater opnemen via v.artist@xs4all.nl of 070-3634454.

Klachtenregeling en Geschillencommissie:

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement* leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een toelichting dan wel een gesprek.
Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie is schriftelijk, telefonisch of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 – 310 53 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
www.degeschillencommissie.nl*

https://www.willemshuys.nl/WHS/folders/Klachtenreglement-NVvP-zelfstandig- gevestigden.pdf

Wetten die uw behandeling beschermen

Een aantal wetten beschermt uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de Zelfstandig Gevestigde Psychiater.
Hieronder een paar belangrijke:

De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) regelt een register van alle artsen (en alle andere officiële werkers in de gezondheidszorg) die bevoegd zijn in Nederland. Uw psychiater hoort daar dus in opgenomen te zijn.
De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Dat u recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven dan uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). Dus niet zonder uw schriftelijke toestemming aan keuringsartsen maar ook niet aan uw partner als die opbelt voor informatie.
De wet Klachtrecht regelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt. Mocht dat zo zijn dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris.

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren.

Het doel van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is het beschrijven wat zorgaanbieders moeten organiseren op het gebied van kwaliteit om curatieve GGZ te kunnen verlenen. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ biedt partijen in de GGZ daarbij helderheid en richting over het regiebehandelaarschap. Het beschrijft de taken, verantwoordelijkheden, benodigde competenties en categorieën van complexiteit binnen de curatieve GGZ. Hiermee kunnen cliënten en zorgverleners samen bepalen welke zorgverlener(s) bepaalde rollen in het zorgproces van de cliënt het beste kunnen uitvoeren.