Welkom op de website van Praktijk Artist

Gevestigd in Mental Health Center Beeklaan te Den Haag

Behandelinformatie

Verwijzing

Praktijk Artist verricht psychiatrische zorg binnen de gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Een daartoe bevoegd arts dient daarvoor altijd eerst een indicatie te stellen en te vermelden in een verwijsbrief. In de praktijk zal het meestal de huisarts zijn die de verwijsbrief opstelt. Andere medische specialisten, inclusief de specialist ouderengeneeskunde en de bedrijfsarts, kunnen patiënten ook middels een verwijsbrief naar de psychiater verwijzen. De verwijzend arts weet welke informatie relevant is voor de verwijsbrief. Deze verwijsbrief dient bij een eerste afspraak altijd overhandigd te worden aan de psychiater.

Als iemand over een verwijsbrief beschikt, kan de praktijk gebeld worden om een eerste afspraak in te plannen. Aan de telefoon zal wel eerst een aantal vragen gesteld worden om nogmaals te controleren of de verwijsindicatie juist is. Dit is de pre-intake. Zo kan voorkomen worden dat er onnodig oponthoud ontstaat in geval de patiënt na de eerste afspraak alsnog doorverwezen moet worden naar de juiste hulpverlener omdat de verwijsindicatie niet juist was.

Na een juiste verwijzing volgt een intakefase waarna de psychiater na een probleemanalyse en het stellen van een (voorlopige of werk-) diagnose, een behandelvoorstel zal presenteren. Indien de patiënt akkoord gaat met het voorstel, zal deze geformaliseerd worden in de vorm van een behandelovereenkomst en er zal hiervan een terugkoppeling naar de huisarts plaatsvinden.

Behandeling

Om voor een behandeling in aanmerking te kunnen komen moet er sprake zijn van een psychiatrisch ziektebeeld dat voldoet aan criteria van het zogenaamde DSM-5 classificatiesysteem. Echter, niet alle in de DSM-5 vermelde classificaties komen in aanmerking voor behandeling. Althans, de zorgverzekeraar vergoed niet alle in de DSM-5 geclassificeerde ziektebeelden.

Praktijk Artist behandelt de volgende groepen ziektebeelden:
Psychotische stoornissen
Stemmingsstoornissen, inclusief bipolaire stoornissen
Angststoornissen
ADHD bij volwassenen
Persoonlijkheidsstoornissen als co-morbide stoornis, mits de stoornis niet ernstig is en als hoofddiagnose wordt geclassificeerd.
Stoornissen in het gebruik van middelen als co-morbide stoornis, mits de stoornis niet ernstig is en als hoofddiagnose wordt geclassificeerd.

Voor alle bovenvermelde groepen van stoornissen geldt dat de patiënt voldoende in staat moet zijn om zich aan behandelafspraken te houden, die van toepassing zijn in een ambulante setting en een eenmanspraktijk. Complexe problematiek wordt in dit kader niet op voorhand uitgesloten. Echter, indien een multidisciplinaire benadering nodig is met bijvoorbeeld meer praktische hulp en expertisen die niet door mij persoonlijk geboden kan worden, dan kan het advies zijn om die hulp te zoeken bij een instelling waar die zorg wel geleverd wordt.
Indien een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis of een (ernstige) stoornis in het gebruik van middelen (alcohol, drugs) de hoofddiagnose is, dan zal geadviseerd worden om hulp te zoeken in een behandelcentrum gespecialiseerd in de behandeling van die stoornissen.

Als psychiater voor volwassenen kunnen uitsluiten patiënten van 18 jaar en ouder voor behandeling aangemeld worden.

Behandeling vindt plaats vanuit een bio-psycho-sociaal referentiekader. Dat betekent dat na de intake- en analyse-fase, zowel biologische, psychologische en sociale factoren worden geïdentificeerd die kunnen hebben bijgedragen aan (het ontstaan van) de klachten en/of symptomen. Aan de hand daarvan kunnen zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze interventies worden toegepast, of een combinatie daarvan, om deze ziekmakende factoren te beïnvloeden. Bij een niet-medicamenteuze interventie gaat het met name om gesprekstherapie die kan variëren van psycho-educatie tot psychotherapeutische gesprekken met een inzicht gevend of een cognitief-gedragstherapeutisch karakter. Er wordt altijd gestreefd naar het aanbieden van een behandeling op maat, een behandeling die past bij de betreffende individuele patiënt. Bij een medicamenteuze behandeling wordt in de regel de vigerende richtlijnen farmacotherapie van de beroepsgroep gevolgd. Daar waar afgeweken wordt van deze richtlijnen, zal dat altijd goed beargumenteerd moeten zijn en altijd in overleg met de patiënt.


Na 5 afspraken vindt er in de regel een eerst evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of de behandeling zinvol is; heeft de behandelaar het idee dat hij op de goede weg is met de behandeling? Minstens zo belangrijk is echter of de patiënt op dat moment het gevoel heeft dat hij/zij geholpen wordt en verder wil gaan met de behandeling.

Wachttijden

Het streven is om binnen 4 weken na aanmelding een eerste gesprek te kunnen inplannen voor de intakeprocedure, waarop er geen wachttijd volgt voor de daaropvolgende behandeling. In de praktijk is dit meestal wel haalbaar.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat de wachttijd toch oploopt tot langer dan 4 weken, dan wordt er een tijdelijke patiëntenstop ingesteld.

Waarneming

Collega K.Kasi, psychiater en tevens praktijk houdend in Mental Health Center Beeklaan, is de vaste waarnemer bij langer durende afwezigheid. Het gaat dan om afwezigheid tijdens vakantie, congresbezoek of ziekte. Op een aantal psychiaters, die deel uitmaakt van eenzelfde intervisie groep, kan een beroep gedaan worden om als waarnemer te fungeren als de vaste waarnemer verhinderd is.
Tijdens korter durende afwezigheden ben ikzelf in de regel beschikbaar en bereikbaar.
De waarnemingsafspraken worden altijd van tevoren met de patiënt besproken.

Bij calamiteiten in de avonduren en/of in de weekenden zal de dienstdoende huisarts, in de regio Den Haag is dat de SMASH, het eerste aanspreekpunt zijn. Daar zal beoordeeld worden of de crisisdienst van de lokale GGZ-organisatie ingeschakeld moet worden voor een meer specialistische evaluatie.
Daar waar een crisissituatie buiten kantooruren te verwachten is, wordt dit altijd met de huisarts, de SMASH en/of de crisisdienst voor besproken.

Crisis situaties:

In geval van een crisis zal de patiënt in eerste instantie een beroep kunnen doen op de eigen psychiater. Met de individuele patiënt worden hier aparte afspraken over gemaakt. In de (zeldzame en in de praktijk nauwelijks voorkomende ) gevallen waarin hierin niet is voorzien en de eigen psychiater niet beschikbaar of bereikbaar is geldt het volgende:

Bij calamiteiten (meestal) in de avonduren en/of in de weekenden zal de dienstdoende huisarts, in de regio Den Haag is dat de SMASH, het eerste aanspreekpunt zijn. Daar zal beoordeeld worden of de crisisdienst van de lokale GGZ-organisatie ingeschakeld moet worden voor een meer specialistische evaluatie. Daar waar een crisissituatie buiten kantooruren te verwachten is, wordt dit altijd met de huisarts, de SMASH en/of de crisisdienst voor besproken.